Scholarship Fund Contributors

2021 Third Quarter:

CHIA Awards and Scholarship Fund

Roberta Baranda
Elizabeth Blush
Rosario Canete
Peter Ferrari
Michele Gomez
Sherry Hutson
Yhinyer Jackson
Maigari Kambai
Deanna Klure
Sophia Lai
Arielle Levy
Maria Limon
Sachiko McGough
Jamie Ngo
Paula Nick
Alexis Riley
Kathleen Rivero
Heather Shaffstall
Antonio Soltez
Monica Thurston
Gail Webb
Dena Wheeler
Tiffany Williams
San San Yi

Thank you!